Uslovi korišćenja - Popust.com

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Usluga koju pruža WEBMAG doo Beograd – Palilula sa sedištem u Beogradu, ulica Kovinska 21, MB 21633313, PIB 112240847 (u daljem tekstu: Webmag) putem internet stranice www.popust.com (u daljem tekstu Veb sajt), sastoji se od upravljanja sadržajem, organizacije i posredovanja pri prodaji, reklamiranja kao i pružanja usluga putem interneta.

Korišćenjem Veb sajta www.popust.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti, kao i svim navedenim pravilima, te da samim tim svakim daljim korišćenjem Veb sajta, nakon upoznavanja sa uslovima i pravilima,  pristajete na iste. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovaj Veb sajt. Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje Veb sajta www.popust.com od strane korisnika veb sajta (Korisnik) i svih trećih lica. 

Korisnik je dužan da koristi Veb sajt isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Webmag zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, kao i da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštenja Korisnika kao i da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga. Svaka eventualna izmena Uslova korišćenja, Politike privatnosti i drugih pravila važeća je za Korisnike odmah po objavljivanju na Veb sajtu pa imajući u vidu napred navedeno predlažemo svakom Korisniku da povremeno detaljno pročita Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i druga pravila kako bi bio informisan o eventualnim promenama, s obzirom na to da se svakim daljim korišćenjem Veb sajta smatra da je saglasan sa eventualnim izmenama. 

Izjava o privatnosti

„U ime Popust.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Popust.com odgovorni su za poštovanje načela
zaštite privatnosti”.

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na
stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu”.

Povraćaj sredstava putem online plaćanja

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Popust.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

Izjava o konverziji

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke
Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz 5 konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku
transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.”

Prava/Obaveze

Webmag posreduje pri prodaji i reklamiranju robe/usluga na teritoriji Republike Srbije i to isključivo punoletnim Korisnicima putem veb sajta www.popust.com privrednog društva WEBMAG, u ime i za račun Partnera, u cilju promotivne prodaje i reklamiranja roba/usluga koje prodaje/obavlja Partner trećim licima – Korisnicima, putem prezentovanja istih na veb sajtu www.popust.com. Posredovanje pri prodaji i reklamiranje se vrši u promotivnom obliku zasnovanom na odobravanju popusta na redovnu cenu robe/usluga Partnera.

Objavljivanje informacija o robi/uslugama na Veb sajtu ne predstavlja ponudu Webmaga za zaključenje ugovora o kupovini, već poziv Korisniku da učini ponudu Partneru pod objavljenim uslovima klikom na odgovarajuću opciju. Kada Webmag prihvati ovakvu ponudu Korisnika nastaje ugovorni odnos i to sa Partnerom, a Korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/uslugu. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika zainteresovanih za određenu robu/uslugu.

Korisnik robu/usluge plaća putem poštanske usluge PostFin, opšte uplatnice, platnom karticom  ili na drugi elektronski način. Korisnik oslobađa Webmag od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Webmag nije odgovoran.

Webmag Korisnicima u ime Partnera, za svaku pojedinačnu robu/uslugu izdaje Kupone na ime Korisnika koji ga identifikuju pred Partnerom za svaku pojedinačnu robu/uslugu, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu ili usluge sa popustom tokom roka važenja promotivne ponude.

Kupon ima svoj rok važenja i ukoliko Korisnik ne iskoristi Kupon za robu/uslugu u datom vremenskom periodu, Webmag nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid. Kupon važi samo do datuma označenog na Kuponu i na ime naznačeno na Kuponu. Kupon se smatra iskorišćenim kada se prezentuje Partneru koji pruža konkretnu robu/uslugu.

Webmag izdaje kupone elektronskim putem, slanjem na email adresu Korisnika. Zabranjen je bilo koji oblik zloupotrebe Kupona, kao što je kopiranje ili falsifikovanje Kupona. Webmag nije odgovoran za eventualnu štetu koja može nastati zloupotrebom Kupona.

Korisnik je saglasan da od Webmaga, putem maila, prima komercijalne poruke u vezi robe/usluga koja se reklamira putem Veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti Webmag slanjem poruke na mail adresu office@popust.com Nakon poslatog maila Korisnik više neće dobijati navedenu vrstu poruka i obaveštenja.

Mogućnost Jednostranog raskida ugovora i reklamacije

Kupac/korisnik ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. 

Jednostranim raskidom kupac/korisnik se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost Korisnika, Partner započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Webmag ne snosi obavezu povraćaja novca za naplaćene provizije trećih strana, već samo za iznos robe/usluge koju je kupac kupio.

 

Reklamacije se rešavaju i razmenjuju elektronski, putem mail adrese office@popust.com, uz dostavu dokaza o kupovini. Rešavanje reklamacija i vraćanje proizvoda kupljenog na Veb sajtu vrši se shodno Zakonu o zaštiti potrošača.

Webmag omogućuje povraćaj novca Korisnicima koji su reklamacije o neiskorišćenim kuponima dostavili u roku od 14 dana od izvršene kupovine u pismenom obliku na mail adresu office@popust.com Webmag ne snosi obavezu povraćaja novca za naplaćene provizije trećih strana, već samo za iznos robe/usluge koju je kupac kupio. Povraćaj novca moguć je i u situacijama kada Vam Partner, čiju ste ponudu kupili putem našeg Veb sajta, ne može omogućiti realizaciju usluge ili dostavu robe na način predviđen u ponudi kao i za vreme navedeno na Kuponu.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Webmag ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen Partner koji nudi određenu robu/uslugu.

Reklamacije i povraćaj proizvoda primljenih od strane naših Partnera, upućuju se direktno Partneru koji je robu i isporučio. Prodavac/Partner je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija Korisnika. Prodavac/Partner je dužan da u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.  Rok za rešavanje zahteva je 14 dana od dana prijema zahteva. 

Povraćaj novca nije moguć nakon isteka roka navedenog na samom Kuponu kao i u situaciji kada su Kuponi iskorišćeni.

Ograničenje odgovornosti

Na svakoj ponudi jasno je naznačen Partner koji nudi određenu robu/usluge. Partner kao vlasnik/pružalac robe/usluge se obavezuje da će ugovorenu promotivnu robu/uslugu isporučiti/pružiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i da će svoju obavezu izvršiti sa pažnjom dobrog privrednika. Webmag ni na koji način ne može da bude odgovoran za kvalitet robe/usluga ili način na koji se roba/usluge nude Korisniku, kao ni za bilo kakve nedostatke robe ili usluga, imajući u vidu da nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima robu/usluge koje kao posrednik nudi putem Veb sajta. Partner je isključivo odgovoran za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili nepravilnosti roba/usluga koje pruža. 

Webmag nije odgovoran za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Veb sajta i Korisnik ga oslobađa od odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem Veb sajta. Korisnik je saglasan da je korišćenje Veb sajta isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Webmag nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa korišćenjem Veb sajta

Webmag nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji Korisnik ili treće lice može postaviti na Veb sajt, pa sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju Veb sajta može doći do tehničkih problema zbog funkcionisanju istog, a sa tim i do prekida usluga, kao i da pristup Veb sajtu može biti u prekidu, iz razloga održavanja sajta ili drugih razloga za koje nije odgovoran Webmag, te samim tim Webmag ne može biti odgovoran za eventualne gubitke podataka ili bilo kakvu štetu nastalu Korisniku iz tih razloga. Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Webmag.

Intelektualna svojina

Webmag  je nosilac moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Veb sajtu i pripadajućoj bazi podataka, pa će svako neovlašćeno korišćenje Veb sajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biti sankcionisano u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Webmag zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane Korisnika. Korisnik niti bilo koje treće lice ne sme menjati, objavljivati, prenositi, ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa Veb sajta, u celosti ili delimično. Korisnik može sa Veb sajta preuzimati, popunjavati i čuvati materijale samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

 

Zaštita podataka

Webmag veliku pažnju posvećuje zaštiti podataka svakog Korisnika koji su prikupljeni tokom procesa registracije. Imajući u vidu tu činjenicu, obavezujemo se da sve podatke Korisnika obrađujemo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem Veb sajta što podrazumeva slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Partnerima radi pružanja robe/usluga. Svi zaposleni i poslovni partneri ugovorno su vezani da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka.

Pristupanje i registracija, odnosono korišćenje Veb sajta predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će Webmagu podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.

Ukoliko tokom korišćenja Veb sajta koristite usluge drugih firmi, Webmag nije odgovoran za zastitu podataka i njihovu privatnost, jer nema mogućnost upravljanja datim uslugama i tim stranicama. 

Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenljivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi istih ostati na snazi, dok će neprimenljiva ili nezakonita odredba biti zamenjena drugom, pravno valjanom odredbom koja ima isti ili približan efekat. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

U pogledu svih sporova koji mogu da nastanu korišćenjem veb sajta www.popust.com nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na veb sajtu www.popust.com smatra se da je Korisnik ove Uslove korišćenja u celini pročitao i razumeo i da je iste prihvatio.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI, IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Webmag veliku pažnju posvećuje zaštiti privatnosti svih naših Kosrinsika, pa se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost svakog od Vas. Webmag prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i samo one podatke nephodne za poslovanje i informisanje Korisnika. Sve podatke koje Webmag prikuplja, to čini isključivo u cilju pružanja kvalitetne usluge a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim važećim propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običaijma.

Molimo Vas da detaljno pročitate deo o Zaštiti privatnosti kako biste bili upoznati sa tim koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke, ko ima pristup istim, kao i da biste bili upoznati sa Vašim pravima koja se tiču obrade ličnih podataka.

Webmag prikuplja samo nužne podatke o ličnosti kako bi se ostvarila svrha posredovanja pri prodaji i Vama pružila što bolja usluga.

Sve vaše lične podatke obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti, što ukljućuje prethodno obaveštenje i o svim bitnim elementima i načinima obrade.

Webmag nikada i ni na koji način neće zloupotrebiti Vaše lične podatke.

U svakom trenutku možete videti sve podatke koje o vama imamo i možete ih samostalno izmeniti unutar Vašeg korisničkog naloga ili slanjem zahteva na mail adresu office@popust.com. Webmag Vam naglašava da imate pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kao i da u svakom trenutku pristupite Vašim podacima o ličnosti, kao i da u slučaju greške zahtevate ispravku Vaših podataka o ličnosti, te da zahtevate prekid obrade kao i brisanje Vaših podataka o ličnosti.

Naglašavamo Vam da pristanak za obradu podataka o ličnosti možete povući u svakom momentu, bez navođenja bilo kakvog obrazloženja. Nakon povlačenja pristanka, Vaši podaci se neće više obrađivati. Napominjemo da u pojedinim situacijama može doći do ograničenja od ovog prava ako postoje opravdani razlozi za to kao u situaciji kada važeči zakonski propisi to nalažu.

Na ovom mestu, međutim, takođe napominjemo da u pojedinim situacijama možemo imati opravdan razlog da nastavimo sa obradom Vaših podataka, onda kada je to neophodno da bi se sprečila zloupotreba, zatim u cilju zaštite Vaših interesa kao i u situaciji kada zakonski propisi i nadležni organi od nas to zatraže.

Molimo Vas da, u slučaju kada želite da podelite sa nama lične podatke druge osobe, prethodno obavezno pribavite saglasnost iste, a takođe ste u obavezi da informišete osobe čije podatke delite o načinu obrade podataka o ličnosti koji je u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

 

Takođe, automatski zabeležene informacije i „Cookies“, koje se ne smatraju ličnim podacima (broj poseta sajtu, prosečno vreme na sajtu, stranice koje otvarate i sl.) koriste se isključivo za održavanje i poboljšanje funkcionalnosti našeg sajta i ni na koji način ne razmatraju vaše lične podatke.

 

Ko su korisnici podataka?

 

Webmag se obavezuje da Vaše podatke neće proslediti neovlašćenim trećim licima. Imajući u vidu delatnost kojom se bavimo, ovlašćenim trećim licima dajemo ograničen i strogo praćen pristup Vašim ličnim podacima. Svi koji u tom smislu pristupe Vašim podacima u toku pružanja usluge, vodiće se strogo ugovornim ograničenjima i pridržavati se propisa koji se tiču zaštite podataka, a sve kako bismo osigurali zaštitu prikupljenih podataka o ličnosti. Svi saradnici Webmaga koji, u cilju pružanja usluga, imaju pristup Vašim ličnim podacima, obavezuju se da će iste strogo čuvati uz poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Podaci se koriste samo u okviru preduzeća Webmag, isti se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Zaposleni i Partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Nećemo deliti podatke sa drugima u marketinške svrhe.

 

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

 

Takođe, treća lica koja obrađuju podatke imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi Vaši podaci bili sačuvani.

 

Vaša prava povodom Vaših ličnih podataka

 

Za sva pitanja u vezi Vaših ličnih podataka možete se nam se obratiti putem mail adrese office@popust.com. Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem mail adrese office@popust.com. 

Rukovalac i obrađivač podataka je WEBMAG doo Beograd – Palilula sa sedištem u Beogradu,  ulica Kovinska 21, MB 21633313, PIB 112240847. Rukovaoca, obrađivača, kao i ovlašćenu osobu za zaštitu podataka o ličnosti možete kontaktirati putem mail adrese office@popust.com.

Odgovorni nadležni organ u Republici Srbiji:

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Povereniku se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

KOLAČIĆI COOKIES

Webmag kao i mnoge druge kompanije koristi tehnologiju na našem Veb sajtu kako bi prikupljali informacije koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo i nače usluge. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našem Veb sajtu da radi i pomaže nam da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za naše Korisnike.

Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon zatvaranja Vašeg pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima te pomoću njih možemo da prepoznamo pretraživač prilikom Vaše sledeće posete našeg sajta (trajni kolačići). Kolačići se zatim šalju nazad na Veb sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi veb sajt koji prepoznaje taj kolačić.

Ako ne želite da firma Webmag beleži informacije o Vašoj poseti na našem sajtu, možete isključiti tu opciju u svom pretraživaču.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje možete izvršiti na sledeće načine:

Platnom karticom
PostFin uplatnicom u Pošti
e-Bankingom

Opštom uplatnicom

 

Prilikom plaćanja mogu se koristiti sledeće kartice:
DINA, MASTER CARD, MAESTRO, VISA.

Šta je PostFin uplata?

PostFin uplata je najbrži i najjednostavniji način da uplatite svoju internet porudžbinu i da na najbrži način dođete do kupona.

PostFin uplatu možete izvršiti na šalteru bilo koje pošte u Srbiji tako što kažete da želite da izvršite PostFin uplatu, izdiktirate ili date svoj PostFin broj i iznos koji uplaćujete.

Izborom PostFin uplate kao načina plaćanja provizija iznosi minimalno 35,00 rsd, odnosno 1% od uplaćenog iznosa i niža je od provizije za uplatu nalogom za uplatu u Pošti (minimalno 45,00 rsd odnosno 1% od uplaćenog iznosa).

Rok za plaćanje PostFin-om je 3 radna dana odnosno 72 sata.

Bez obzira na dan PostFin uplate u Pošti, kupon će Vam biti prosleđen na Vašu mail adresu u roku od 10 minuta nakon uplate.

Kako da kupim ponudu?

Ulogujte se ili otvorite svoj nalog. Pronađite željenu ponudu i kliknite na „Kupi“. Kada se ponuda završi putem maila dobijate kupon. Njega odštampate i iskoristite ili uslikate telefonom i pokažete fotografiju Pružaocu usluge ukoliko je moguće.

Obično je potrebno do dva radna dana da bi Vaša kupovina bila evidentirana, tako da Vam kupon stiže najkasnije 48 sati nakon uplate.

 

 

062 76 78 78